RAZVIJAMO

POVEZUJEMO


×

Sporočilo o napaki

User warning: The following module is missing from the file system: eventme_pack. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1156 of /var/www/html/vhosts/koc-pmis.si/includes/bootstrap.inc).

KOC PMIS

Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Tega je objavil Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije in se izvaja skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi  www.eu-skladi.si.

Krepimo kompetence prihodnosti na področju pametnih mest in skupnosti!

V projektu KOC PMiS so zbrana podjetja, ki želijo razvijati napredne rešitve za trg pametnih mest in skupnosti in se zavedajo, da je za ta namen potrebno zagotoviti vrhunsko izobražen kader. Zaradi zavedanja potrebe po posebnih znanjih in kompetencah za to področje smo zbrana podjetja pripravila kompetenčen model in specifična usposabljanja. Ker gre za novo področje, kadri po zaključenem študiju nimajo ustreznih znanj. Poslovni pogoji, značilni za okvir pametnih mest in skupnosti, pa se razlikujejo od dosedanjih in zahtevajo nove pristope za doseganje poslovne uspešnosti, ki jih obstoječi zaposleni nimajo, ali pa vsaj ne v ustrezni meri. Trenutna ocena globalne vrednosti trga pametnih mest znaša okrog $35 mrd, medtem ko se v prihodnjih desetletjih v svetovnem merilu pričakuje izjemno velike naložbe različnih držav v gradnjo novih mest. To dokazuje, da je to eden izmed najbolj perspektivnih trgov, ki lahko slovenskim malim in srednje velikim podjetjem s področij IKT, trajnostnega gradbeništva, varnosti, energetike, avtomobilske industrije, ipd., prinaša izjemno pomembne poslovne priložnosti in okrepi konkurenčni položaj slovenskega gospodarstva.

V KOC PMiS je vključenih 28 podjetij. Skupno partnerskim podjetjem je, da imajo v večini (več kot 50 -odstotkov) uradno registrirano primarno dejavnost na področju »Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti«. Sektor IKT je namreč gonilna sila na področju digitalne preobrazbe pametnih mest in skupnosti ter ostalih deležnikov v podaljšani verigi vrednosti. To so hkrati podjetja, ki imajo največji potencial na tem trgu. Ključna poslovna aktivnost vseh partnerjev je usmerjena na nove proizvode ter nove trge ali nove kupce na obstoječih trgih za razvoj pametnih tehnologij za pametna mesta in skupnosti.

 

Za zagotavljanje rešitev za ta trg, partnerska podjetja v KOC PMiS zaznavajo potrebo po dodatnih izobraževanjih in usposabljanjih obstoječega kadra. Z namenom identifikacije področij usposabljan in potrebnih kompetenc, smo v prvi fazi projekta razvili kompetenčni model. Pri razvoju modela so sodelovala tudi partnerska podjetja. Partnerji hkrati zaznavamo potrebo po sodelovanju s slovenskimi podjetji tudi z namenom prenosa / izmenjave znanj in dobrih praks na področju usposabljanja kadra oziroma zagotavljanja čim večjih skupnih sinergičnih učinkov. V ta namen smo v okviru projekta organizirali usposabljanja s področja tako strokovnih znanj, kakor tudi managementa, prodaje ter mehkih veščin.

 

Projekt je dodatno prispeval tudi k medsebojni prepoznavnosti partnerskih podjetij in povezovanju partnerjev, kar ocenjujemo, da bo imelo pozitiven vpliv na prihodnja poslovna sodelovanja in skupnem razvoju novih rešitev in produktov. V podjetjih so prepoznali tudi potrebo po skupnem nastopu na trgu. Pri tem se posledično pojavlja tudi priložnost sodelovanja na področju prenosa znanja in dobrih praks ter zagotavljanja čim večjih skupnih sinergičnih učinkov. Načrtovanje in snovanje novih produktov, kakor tudi zaznavanje skupnih področij razvoja in poslovnih sodelovanj, je eden izmed rezultatov našega projekta. S sodelovanjem na delavnicah in usposabljanjih so partnerji podrobneje spoznali področje dela posameznega podjetja in tako lažje poiskali stične točke, kar je izjemnega pomena za rast manjših podjetij, ki sama težje prodrejo in uspejo na svetovnem trgu in za večji razvoj podjetniške miselnosti.

Namen in poslanstvo projekta

Glavni namen projekta je vzpostaviti dolgoročno vzdržen kompetenčni model in izvajati usposabljanja, ki ponudnikom rešitev na področju pametnih mest in skupnosti zagotavljajo uspešnost v domeni. Osredotočamo se na celotno kadrovsko vertikalo, znotraj katere želimo izbrane obstoječe kadrovske profile usposobiti in spodbujati za inovativno in podjetniško razmišljanje, da bodo v vsakdanjem življenju prepoznavali priložnosti, jih okvirno ovrednotili in najbolj zanimive med njimi popisali ter umestili v razviti proces preverjanja in podjetniškega izkoriščanja.
 

Spoznanje podjetij, da jim obstoječe kompetence zaposlenih ne zadoščajo vedno in da se srečujejo z novimi izzivi in novimi konkurenti, da se poslovni pristopi (financiranje, marketing, ... ) hitro spreminjajo, še posebej na področju pametnih mest in skupnosti, zahteva nove pristope. KOC PMiS omogoča partnerjem, da se povezujejo in ustvarjajo skupno ter odprto platformo za nove storitve. Upamo trditi, da se je globalno 'de facto' oblikovala nova panoga oziroma dejavnost »Pametne tehnologije za pametna mesta«, ki ima v primerjavi s klasičnimi panogami nekatere specifičnosti glede definiranja profilov in potreb po pridobivanju novih kompetenc. To je tudi razlog, da smo identificirali šest profilov, ki predstavljajo povezavo med obstoječimi delovnimi mesti ter z njim povezanimi kompetencami in delovnimi mesti prihodnosti.

V okviru aktivnosti na projektu smo partnerji vključili vsebine, na katerih se kot izziv kažejo potrebe po kadrih za:

 • Načrtovanje / razvoj rešitev, produktov in storitev za digitalno transformacijo, ki so ključni tako za razvoj infrastrukture kot za iniciacijo inovativnih storitev.
 • Načrtovanje in vodenje kompleksnih in inovativnih projektov z namenom krepitve kompetenc za prepoznavanje novih poslovnih priložnosti na trgu naprednih rešitev.
 • Razvoj poslovnih priložnosti z domenskim in tehnološkim znanjem, kjer je načrtovano, da s procesom razvojnega mišljenja (angl. design-thinking) razvijamo pametne storitve do stopnje prototipne rešitve.
 • Priprava in analitika podatkov, procesov in problemskih področij PMiS in drugih področij, ki so ključna za razvoj naprednih produktov in storitev za precizno in pametno zdravstvo.

Cilji projekta

Glavni cilji KOC PMiS izhajajo iz potrebe po dvigu kompetenc podjetij v novo nastajajoči panogi »Pametna mesta«. Kompetenčni center omogoča lažje prilagajanje in izpolnjevanje zahtev in potreb uporabnikom na globalnem trgu, ter tako vpliva na povečanje konkurenčnosti partnerskih podjetij. V partnerskih podjetjih želimo vzpostaviti okolje, ki bo zaposlene motiviral k dvigu lastnih kompetenc s stalnim usposabljanjem. Hkrati je cilj partnerstva prenos znanj, spretnosti in primerov dobrih praks z drugimi v skupini, v podjetju in izven podjetja.

Glavni cilji operacije:

 • definicija strokovnih znanj, spretnosti in veščin za izvajanje ključnih poslovnih in razvojnih procesov v PMiS in v sami panogi s poudarkom na razvoju posla,
 • vpeljava sodobnih principov designerskega razmišljanja na področju pametnih storitev v načrtno vodene inovacijske procese podjetij v partnerstvu,
 • identifikacija in definicija kadrovskih profilov, potrebnih za delovanje inovacijskega procesa,
 • priprava kompetenčnega modela za navedene kadrovske profile,
 • izmenjati izkušnje vodenja inovacijskih procesov ter med partnerji ustvariti odprt inovacijski ekosistem na področju pametnih tehnologij in
 • izobraziti čim več zaposlenih v vseh partnerskih podjetjih za delovanje v okviru inovacijskega procesa,
 • skrajšati čas od identificirane ideje ali problema do implementacije v ciljnem okolju ali na trgu.

Rezultati

Glavni rezultat projekta KOC PMiS so usvojene kompetence zaposlenih v partnerskih podjetjih, na osnovi katerih bodo ta razvijala nove napredne in tržno uspešne produkte ter rešitve. S povezovanjem podjetij se je identificirala želja po dolgoročnem poslovnem sodelovanju, rezultati česar so že poslovna sodelovanja in prve skupne poslovne ideje.

 

V projektu bomo realizirali:

 • Vzpostavitev KOC-a na področju Pametnih mesti in skupnosti – KOC PMiS.
 • Izdelava kompetenčnega modela na področju Pametnih mest in skupnosti.
 • Oblikovanje programa usposabljanja ali podane pobude za pripravo poklicnega standarda in posledično izobraževalnega programa oziroma nacionalne poklicne kvalifikacije za izobraževanje kadra na področju Pametnih mest in skupnosti.
 • Vzpostavitev kompetenčnega centra za kadre na področju pametnih mest in skupnosti.
 • Identificirana področja sodelovanja podjetij pri razvoju pametnih storitev.
 • Vključitev na projekt in usposabljanje 662 zaposlenih v partnerskih podjetjih.
 • Realizacija 1618 vključitev zaposlenih na usposabljanje: Prispevek operacije k ciljem trajnostnega razvoja.

 

Glavni doprinos našega KOCa je izobraževanje kadra tako na področju mehkih veščin kakor tudi na področju tehničnih znanj. Strokovna usposabljanja, ki smo jih izvedli so izjemno poglobljena in v večini tudi prilagojena partnerskim podjetjem. Področje Pametnih mest in skupnosti zahteva nove kompetence in izjemno strokovna znanja, ki so jih partnerska podjetja izkoristila za svojo rast v veliko večjem in bolj poglobljenem smislu, kot smo pričakovali v času priprave projektne prijave. V okviru projekta smo kompetenčni model, pri pripravi katerega so aktivno sodelovali partnerji, prenesli v prakso in tako v poslovne procese in rast podjetij. Usposabljanja, ki smo jih realizirali, so bila skladna s kompetenčnim modelom, pri čemer so podjetja krepila kompetence, ki so bila v okviru priprave kompetenčnega modela prepoznana kot njihove šibke točke. Izjemno ponosni smo tudi na velik izbor različnih usposabljanj, ki smo se jih skupinsko ali samostojno udeležili projektni partnerji. Prav tako smo v okviru projekta izvajali tudi notranja usposabljanja, s čimer smo direktno vplivali na prenos znanj in izkušenj iz trga med podjetji, kakor tudi za dodatno povezovanje med partnerji. Ponosni smo na to, da je več podjetij sodelovalo na določenih izobraževanjih, kar je pokazatelj, da so prestopili mejo konkurenčnosti in iščejo komplementarnost in medsebojno sodelovanje. Aktivno smo delovali na področju razvoja medsebojnega sodelovanja, rezultati česar se kažejo na odprtosti partnerjev za medsebojno sodelovanje, posledica česar bodo tudi dolgoročna poslovna sodelovanja med malimi, velikimi in srednje velikimi podjetji.

 

Partnerji so izvedli več usposabljanj, ki posredno prispevajo k ciljem trajnostnega razvoja. Osnovna paradigma pametnih mest je namreč:

 

 • 1. vzpostaviti pogoje za bolj učinkovito uporabo obstoječe infrastrukture (podatkovne, energetske, prometne, industrijske, ... ),
 • 2. dvigniti raven kakovosti bivanja (zmanjšanje izpustov, boljša mobilnost, lažji dostop do storitev,zmanjšanju odpadkov, zmanjšanje uporabe škodljivih materialov, ... ),
 • 3. zagotoviti dostopnost do storitev različnim deležnikom (IKT optimizacija, dostopnost, varnost),
 • 4. optimizacija procesov za obvladovanje projektov.

 

Partnerji izvajajo usposabljanja s področja mehkih veščin kot tehnična usposabljanja. Krepitev kompetence tehnološke odličnosti je predvsem namenjena za razvoj novih rešitev za pametna mesta in skupnosti, katerih glavno vodilo je zagotavljanje trajnostnega razvoja in razvoj rešitev, ki zmanjšujejo onesnaževanje okolja in ohranjanje naravne dediščine. Krepitev vseh ostalih kompetence s področja 'mehkih veščin' vpliva na povečevanje povezovanja partnerjev, kar tudi vpliva na povezovanje v verige dodane vrednosti zelenega razvoja in spodbuja trajnostni razvoj in inovativnost pri partnerjih.

Skupina podjetij je z medsebojnim sodelovanjem na usposabljanju prišla do identifikacije rešitev na področju pametnega transporta in samooskrbe. Obe rešitvi sta povezani z vzpostavitvijo verige dodane vrednosti na področju zelenega razvoja in predvidevata vključevanje vseh pomembnih deležnikov, s katerimi morajo tesno sodelovati podjetja, ki implementirajo iniciative in projekte s področja pametnih mest. S ciljno krepitvijo kompetenc glede na primanjkljaje (primanjkljaje smo izmerili na začetku projekta (maj 2017)  s pomočjo raziskave Merjenja razvitosti kompetenc) se kaže napredek pri udeležencih, podjetjih, pri prepoznavanju potreb s področja pametnih mest in skupnosti in zaznavanju priložnosti za projekte, kjer sodeluje več podjetij. Ob koncu projekta bomo ponovno izmerili razvitost kompetenc. S takšnim pristopom razvoja kompetenc se zagotavlja ustrezna izobrazbena struktura za reševanje sedanjih in bodočih družbenih izzivov na področju pametnih mest in skupnosti.

Vključeni zaposleni:

Slika: Delež zaposlenih po kohezijskih regijah in naslovu stalnega prebivališča

 

Statistika realizacije usposabljanj

Slika: Delež zaposlenih po kohezijskih regijah in naslovu stalnega prebivališča

 

 

Mreženje

 

Mreženje partnerjev in med partnerji poteka na več ravneh. V konzorciju posvečamo posebno pozornost medsebojnemu spoznavanju partnerjev in njihove dejavnosti, saj se zavedamo doprinosa, ki ga bo to imelo na dolgi rok. Partnerji so zainteresirani za dolgoročno medsebojno sodelovanje, predvsem na poslovnem področju. Na trgu pametnih mest in skupnosti so lahko podjetja v primeru povezovanja in razvoja skupnih rešitev in produktov izjemno uspešna, saj se predvsem zaradi svoje organizacije in majhnosti, lahko hitro prilagajajo na informacije in potrebe na trgu. Podjetja si medsebojno niso direktno konkurenčna, zaradi česar pri samem povezovanju in mreženju ne zaznavamo preprek in problemov. Na partnerskih sestankih posvetimo določen čas za medsebojno mreženje, saj smo zaznali povečan interes ter povpraševanje po mreženju in medsebojnem spoznavanju. Povezovanje partnerjev ima dodatno tudi pozitiven vpliv na prenos dobrih praks med podjetji, kakor tudi informacij o usposabljanjih. Dodatno v okviru projekta poteka intenzivno mreženje v okviru skupnih usposabljanj.

 

Tudi člani projektne pisarne smo se udeležili dogodkov, ki jih je za vse KOC-e organiziral Sklad in so bili namenjeni mreženju in izmenjavi dobrih praks. Udeležili smo se delavnice "Učinkovito ekipno delo in organizacijski odnosi" z druženjem, ki jo je Sklad organiziral dne 15. 5. 2018 v Orehovem gaju. Na delavnici smo pridobili številne dodatne informacije, ki nam koristijo pri uspešni realizaciji projekta, hkrati pa se je naša projektna ekipa dodatno spoznala. Na delavnici smo spoznali predstavnike drugih KOC-ev, kar je imelo pozitiven vpliv na prenos dobrih praks med KOC-i in spoznavanje preprek s katerimi se srečujejo.

 

Informiranje in promocija

Pomemben vir informacij za partnerje predstavlja tudi spletna stran KOC PMiS. Vsebine na splošni spletni strani so namenjene informiranje širše javnosti o rezultatih projekta. Druge deležnike in javnost smo informirali preko spletne strani konzorcija in na raznih sestankih interesnih skupin v okviru pametnih mest in skupnosti (SRIP, GZS, MOP, MGRT, GURS, univerze, raziskovalne in druge inštitucije ipd.), ki smo se jih udeležili predstavniki projektne pisarne, kakor tudi predstavniki partnerskih podjetij.

V sklopu promocijskih aktivnosti smo se dne 26.1.2018 in 27.1.2018 udeležili in aktivno sodelovali na sejmu Informativa 2018. Na Informativi smo pod okriljem Sklada pripravili predstavitev KOC PMiS, prilagojeno ciljni publiki in jim na ta način predstavili možnosti in priložnosti, ki jih na karierni poti generira področje pametnih mest in skupnosti. Informativa enkrat na leto, pred informativnimi dnevi, na enem mestu ponuja pregled izobraževalnih programov, ki so na voljo v Sloveniji ter v tujini - od srednjih šol do visokošolskih in podiplomskih programov, dodatnega izobraževanja in usposabljanja, jezikovnih tečajev, vseživljenjskega učenja itd. Na tem dogodku sta Andreja Smole in Alenka Planinc Rozman zbrani publiki predstavili poklice, ki se bodo v prihodnosti izoblikovali na področju pametnih mest in skupnosti. Predstavitev je bila prilagojena mladi publiki in njihovim interesom, hkrati pa je poskusila motivirati mlade k zgodnjemu pridobivanju kompetenc, ki bodo na tem področju pomembne.

 

Konferenca 2018

V zadnjem mesecu smo začeli v okviru konzorcija pripravljati aktivnosti za izvedbo konference, na kateri se bodo partnerji predstavili različnim deležnikom (CPI, inštitucije javne uprave, raziskovalni zavodi, zasebne inštitucije itd.) kot vzvod za zagotavljanje trajnosti pri nadaljnjem razvoju in nadgradnji kompetenčnega modela in njegovem vključevanju na področju upravljanja s kadri in znanjem. V nadaljevanju so podani cilji, ki jih spremljamo z organizacijo dogodka:

 

 • splošna prepoznavnost KOC PMiS,
 • prepoznavnost med strokovnimi deležniki,
 • predstaviti skupni model inovacijskega procesa od priložnosti do uspeha na trgu partnerjev na primeru vključenih 7 podjetij pod imenom EPMIS (evolucija pametnih mest in skupnosti)
 • model kompetenc v praksi – usposabljanje po metodi učenja s prakso
 • predstaviti programa usposabljanj v skladu s kompetenčnim modelom KOC PMIS,
 • predstavitev ekipe podjetij, ki ima kompetence za iniciative in projekte v pametnih mestih in skupnostih,
 • s pomočjo komuniciranja in konference zgraditi zavedanje o pametnih iniciativah in projektih, ki jih lahko trajnostno izvajajo zaposleni s kompetencami na področju pametnih mest in skupnosti, graditi kredibilnost / prepoznavnost učinka razvoja kompetenc na poslovne rezultate podjetij in vpliv rešitev, ki  podpirajo cilje trajnostnega razvoja (npr. zmanjša se onesnaženost, zmanjšanja prometa, varnejše okolje itd.) in kakovost življenja (lokalno, digitalno, optimizacija stroškov in časa, samouresničevanje ter razbremenitev),
 • povezati deležnike, zainteresirane javnosti in ciljne skupine.

 

Ekipa

V okviru projekta so združeni partnerji iz obeh kohezijskih regij, KRVS in KRZS. Na ta način bodo dobre prakse in znanje prenašali tudi med partnerji iz različnih regij. Vsa partnerska podjetja svojo dejavnost usmerjajo v izbrano panogo – Tehnologije za pametna mesta in skupnosti, zaradi česar ta konzorcij dosega veliko koherenco partnerjev znotraj izbrane panoge.

V KOC PMiS je vključenih 28 podjetij. Skupno partnerskim podjetjem je, da imajo večinsko (več kot 50%) uradno registrirano primarno dejavnost na področju »Računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti«.  Sektor IKT je namreč gonilna sila na področju digitalne preobrazbe pametnih mest in skupnosti ter ostalih deležnikov v podaljšani verigi vrednosti.

Projektna pisarna

Projektna pisarna skrbi za koordinacijo projekta; nadzira vsebinsko in strokovnoo kakovosti usposabljanj in programov KOC PMiS,  porabo financ in doseganjem ciljev projekta, koordinira poročanje, se usklajuje z ministrstvom in deluje kot povezovalni člen med partnerskimi podjetji.

Projektna pisarna: Cosylab d.d., Teranep d.o.o., Planinca d.o.o.

Prijavitelj:
COSYLAB

Andreja Smole
040 722 864
andreja.smole@cosylab.com

Administrativno finančni partner:
TERANEP

Mateja Lešnik
031 640 812
koc-pmis@teranep.si
info@koc-pmis.si

Kadrovski partner:
PLANINCA

Alenka Planinc Rozman
041 376 614
alenka.planinc@planinca.si

Partnerji projekta

 
 Projekt Kompetenčni center za pametna mesta in skupnosti (KOC PMiS) se izvaja v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za obdobje od 2017 do 2018. Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi www.eu-skladi.si.